תקנון האתר

חברת ' עידן חדש לתלמיד ' מברכת אותך על הרשמתך באתר החברה.
החברה מתחייבת שלא להעביר לכל גורם את כתובתך ולעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות החוק כולל חוק ההתקשרות (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.
בביצוע הרשמתך לאתר 'עידן חדש לתלמיד', הינך מאשר בזאת לחברה להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת הרשמתך לצורך:
דיוור מעת לעת של תכנים מתוך מידע חדש אודות החברה ומוצריה.
חברת 'עידן חדש לתלמיד', תהיה רשאית לשגר אליך מעת לעת "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) : עבור שרותיה / מוצריה / ו/או שירותים או מוצרים של עסקים אחרים המשתפים פעולה עם חברת 'עידן חדש לתלמיד'.
על מנת לשלוח אליך תכנים שונים, לרבות מסרים פרסומיים בדבר מוצרים ושירותים שונים, אשר עשויים לעניין אותך והמיוצרים ונמכרים על ידי חברת עולם הנייר בע"מ או על ידי חברות המשתפות פעולה עם החברה, חברת 'עידו חדש לתלמיד' תהיה רשאית להביא לידיעתך את המידע כאמור באמצעות: כתובת מגורייך ו/או כתובת אחרת, כתובת דואר אלקטרוני שנמסרה לחברה על ידך, ו/או בהודעת מסרון לטלפון הסלולרי שלך, ו/או הודעה לתיבת הקולית לש מכשיר הטלפון הסלולרי שלך.
ידוע לך כי כמשתמש באתר נוכל ליצור עימך מעת לעת קשר בנוגע לפעילויות שונות הנוגעות לאתר האינטרנט של חברת 'עידן חדש לתלמיד' וכי אתה מוסר בכך את הסכמתך מראש לכך.
זכות מלאה קיימת לך כנרשם לאתר חברת 'עידן חדש לתלמיד' לבקש להפסיק לקבל מידע על פעילות החברה בהתאם למפורט לעיל, לצורך כך תוכל לפנות בכל עת למערכת ניהול האתר באמצעות הקישור "צור קשר" המופיע באתר.
בנוסך תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על קישור "להסרה מרשימת תפוצה" המופיע על כל המידע המועבר אליך מחברת עידן חדש לתלמיד.

תנאי שימוש במערכת הדיונים והתגובות
אתר 'עידן חדש לתלמיד' מאפשר לגולשים לכתוב הודעות שיופיעו במערכת הדיונים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר 'עידן חדש לתלמיד' ולעיין בהודעות של גולשים אחרים במערכת הדיונים ובתגובות להודעות.

בכניסתך למערכת הדיונים והתגובות הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש במערכת הדיונים והתגובות שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי תנאי השימוש במערכת הדיונים והתגובות יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר 'עידן חדש לתלמיד' ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע במערכת הדיונים והתגובות אינו התוכן המסופק על ידי אתר 'עידן חדש לתלמיד' וכי מערכת האתר אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות במערכת הדיונים והתגובות, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת מערכת הדיונים והתגובות.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי מערכת 'עידן חדש לתלמיד' אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבמערכת הדיונים והתגובות, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים במערכת הדיונים והתגובות.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים במערכת הדיונים והתגובות הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בדיונים. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש במערכת הדיונים והתגובות אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה ממערכת אתר 'עידן חדש לתלמיד' בעניין זה.

מערכת אתר 'עידן חדש לתלמיד' אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה למערכת הדיונים והתגובות.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.

כמשתתף במערכת הדיונים והתגובות הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:
1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
3. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות מערכת הדיונים והתגובות או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).
4. לא לשלוח למערכת הדיונים והתגובות מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר " עץ החשיבה " או למשתמש במערכת הדיונים והתגובות.
6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.
7. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.
8. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
9. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר במערכת הדיונים והתגובות, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.
10. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.
11. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים במערכת הדיונים והתגובות.
12. לא להעלות למערכת הדיונים והתגובות הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.
13. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה למערכת הדיונים והתגובות מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה למערכת אתר 'עידן חדש לתלמיד' לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי מערכת אתר' עידן חדש לתלמיד' רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם למערכת דיונים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, מערכת אתר ' עידן חדש לתלמיד ' אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד מערכת אתר ' עידן חדש לתלמיד ' ו/או מי מטעמה.

המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות למערכת הדיונים והתגובות, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את אתר 'עידן חדש לתלמיד' * בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי מערכת אתר 'עידן חדש לתלמיד' אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש במערכת הדיונים והתגובות, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:
1. אם השימוש שעשה המשתמש במערכת הדיונים והתגובות ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות או עשה בהם שימוש – אינו חוקי.
2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.
3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.
4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של אתר " עץ החשיבה ".
5. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.
6. אם מערכת האתר נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש במערכת הדיונים והתגובות בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף במערכת הדיונים והתגובות מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

מערכת אתר " עידן חדש לתלמיד " תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את מערכת הדיונים והתגובות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

מערכת אתר "עידן חדש לתלמיד" עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם במערכת הדיונים והתגובות הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו – אנא הודע על כך מיידית למערכת האתר בצירוף פרטים מלאים.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

שינויים לתנאי השימוש באתר זה בלי הודעה
תנאי שימוש הם דינמיים, ולעיתים משתנים, אין עליך להניח שהם יישארו אותו הדבר ועליך להסכים לבדוק אם יש שינויים בתנאים בכל פעם אשר אתה מבקר באתר. אלא אם כן, הבסיס של האתר והתנאים השתנו בצורה כזו שנשלח הודעה באתר או באמצעות האימייל, לא תקבל שום הודעה על שינויים לתנאים אלו, בשום נסיבות, אתר זה אינו מבטיח הודעה. המשך השימוש שלך באתר הינו ראיה לקבלת התנאים של כתב ויתור זה או שינויים שיבוצעו בו.